Önceliklerimiz

İşlevsel öncelikler açısından Kaced Derneği;

 Kendi kurumsal yapısını güçlendirmeye,

 Hedef STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında ağların desteklenmesine;

 Örgüt içi demokrasilerin pekişmesine; STK’ların yurtiçi ve yurtdışında kendi aralarında ve devlet/yerel idare gibi diğer alanlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine,

 Başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir örneği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri desteklemeye öncelik verir.


Kimliksel öncelikler açısından Kaced Derneği;

Etnisite, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim; ekonomik durum, siyasal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım gözetmez.


Teknik öncelikler açısından Kaced Derneği;

Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan; hedeflenen sonucu alabilme, kapasite analizi ile araştırılabilme ve gelişme gereksinimi karşılanabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projelere öncelik verir.