Amacımız

Karadeniz Bölgesi’nde; Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci, Çokkültürlülük, Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık, Hukukun Üstünlüğü, Çevre Korum, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler ile Kadın, Gençlik ve Engelli çalışmalarını yürütmek KACED Derneği’nin temel amacıdır.

Amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci:

 • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu süreci, kapsamında AB üye, aday ve işbirliği yaptığı ülkeler ile ortak projeler yapmak, kültür, sanat, sivil toplum diyaloğu, çevre koruma işbirliği, gençlik çalışmaları, kadın hakları çalışmaları, dezavantajlı gurupların hakları, bilgi yarışmaları, festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim ağları, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek,
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu süreci, kapsamında uluslararası projeler yürütmek; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak,
 • Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu’nun gerçekleştirmek için AB üyesi ve aday ülke sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yürütmek; bilgi yarışmaları, festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, medya ile işbirliği, iletişim ağları, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek,
 • Avrupa Birliği sürecine sivil toplum inisiyatiflerinin aktif katılımını sağlamak ve bu alanda bir "sivil gündem" oluşturmak için faaliyetlerde bulunmak.

Yerel Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:

 • Yurttaşların toplumsal hayata ve sivil toplum alanına katılımını destekleyerek yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyen, daha özel olarak da sivil toplum inisiyatiflerinin yerel yönetimlerle işbirliğini ve belediyeler arası ortaklıkları teşvik edilmesi,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine ve yerel halka anlatmak için faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Sivil Toplum Örgütlerine kapasite artırımı yapabilmeleri için ortak projeler yürütmek ve farkındalık yaratmak,
 • AB üyelik sürecindeki son gelişmeleri Sivil Toplum Örgütlerine anlatılması için projeler yürütmek,

İnsan Hakları ve Yurttaşlık:

 • İnsan hakları alanındaki ihlalleri gidermek için geliştirilebilecek çözüm mekanizmaları üzerine faaliyetlerde bulunarak İnsan hakları mücadelesine yeni ve yaratıcı bir soluk getirmeyi hedefleyen etkinliklerde bulunmak,

Hukukun Üstünlüğü:

 • Demokrasinin temelinde hukuk devleti düşüncesi yatar, hukukun üstünlüğü aynı zamanda insan haklarının korunmasının tek etkili yoludur. KACED Derneği, hukukun üstünlüğünün kurumsallaşmasına, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve özellikle dernek kurma özgürlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Sivil Toplum Örgütleri arası diyalog ve iletişim ağları oluşturulması ve güçlendirilmesi yoluyla önyargıların ve kalıpların ortadan kaldırılmasına, ayrımcılığın önlenmesine ve buna karşı mücadelede kapasite geliştirilmesi,

Çokkültürlülük:

 • Farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmek ve kültürel hakların teminat altına alınması için gösterilen çabaları desteklemek,
 • Laz kültürü, edebiyatı, dili gibi Lazların öz kültürlerini temsil eden değerlerin korunması, canlandırılarak yaşatılması için ulusal ve uluslararası projeler ve festivaller, forumlar, eğitimler, çalıştaylar, konferanslar, belgesel hazırlamak ve seminerler gerçekleştirmek,

Çevre Koruma:

 • Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
 • Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak ve bu konuda ulusal ve uluslararası projeler yapmak,
 • Sürdürebilir kalkınma, Kırsal kalkınma, bölgesel kalkınma gibi konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,
 • Alternatif enerji konularında çalışmalarda bulunmak ve haklı bilinçlendirmek
 • Küresel ısınma iklim değişikliği konularında ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,
 • Eko-tarım (ekolojik tarım), eko-turizm (ekolojik turizm), doğa turizmi, konularında ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,
 • Çevre sorunlarına diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözüm önerileri getirmek üzere işbirliği yapmak, sivil toplum kuruluşlarının bu amaçla düzenlediği faaliyetlerin ve yürüttüğü projelerin takibini ve değerlendirmesini yapmak,

Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler:

 • Ulusal ve uluslararası geleneksel festivalle ve atölyeler yapmak,
 • Halk oyunları, halk türküleri ve tiyatro ekipleri oluşturarak gösteriler, geceler düzenlemek,
 • Halk türküleri ve halk oyunları yarışmaları düzenlemek,
 • Yabancı ülkelerde yapılacak gösterilere ekipler göndererek iştirak etmek,
 • Yurt içinde veya dışında benzer amaçla etkinliklerde bulunan sivil toplum örgütleri ile temas ve işbirliği yapmak,
 • Folklor ile ilgili kitap, broşür ve dergi yayınlar, sergiler paneller ve benzeri eğitsel etkinlikler düzenler.
 • Ekipler oluşturarak halk bilimi araştırmaları yapar.
 • Diğer sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler.
 • Danışmanlık hizmetleri, müzeler, el sanatları atölyeleri.

Kadın Çalışmaları:

 • CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi) dahil Uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanmasını sağlamak, kadın hakları ve sorunlarını ilgilendiren konularda açılmış / açılacak davalara katılma talebinde bulunmak, gerekli görüldüğü taktirde dava açmak,
 • Kadına yönelik şiddet, aile hukuku ve kadının yasal statüsü ve gerekli diğer hallerde adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin tesisi için taraf olmak, hukuki destek ve danışma hizmeti vermek,
 • Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama katılımlarını önleyen kültürel engeller konusunda bilinç ve duyarlılık geliştirme, bu engellerin aşılmasına yönelik bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma,
 • Kadınlara sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Hak ihlallerinin önlenmesi için koruyucu, eğitici, farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmak,
 • Eğitimler, çalıştaylar, seminerler ve projeler yapmak, yürütmek,
 • Eğitimler, toplantılar, medya, festivaller, sanat, kültür ve sokak etkinlikleriyle halkla ilişkileri ve iletişim ağı oluşumlarını organize etmek,
 • Farkındalık yaratma kampanyaları ve çalışma ziyaretlerinin yapmak,
 • Kadınlara yönelik bire bir rehberlik hizmetlerinin sağlamak,
 • Kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler, ulusal ve uluslararası alanda kadın konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya oluşumları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği, dayanışma, ortak çalışmalar yürütmek ve gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Bildiri, bülten, kitap, gazete, dergi, katalog, broşür, afiş, elektronik ortamda süreli /süresiz yayın yapmak, radyo, televizyon vs. programları yapmak veya bu programlara katılmak.

Gençlik çalışmaları:

 • Avrupa Birliği katılım sürecinde Avrupa kurumlarını ve Avrupa Birliği ülkelerindeki gençlik çalışmalarını tanıtıcı, deneyim paylaşımına ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim ve değişim programları gerçekleştirmek,
 • Toplumun gelişiminin çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve ekolojik kent kurma ilkeleri ile birleştirmek ve kentlerin sürekli bir gelişimi düzenine ulaşması yanında, insanın doğayla yakın ilişki içinde bulunmasının da önemli olduğu konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve bu bilince sahip gençler ile yerel yönetimler ve üniversiteler arasında işbirliği sağlamak,
 • Gençlerin bağımlılık, hoşgörüsüzlük, ve suç gibi toplumsal uzanımlı sorunlara karşı eğitimleri konusunda devletin politikalarını destekleyici yönde çalışmalar yapmak,
 • İşsiz gençlerin iş ve meslek sahibi olmaları için iş dünyası ile ortak eğitim programları geliştirmek,

Engelli İnsanlara yönelik çalışmalar:

 • Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm ve spor altyapısı kurmak,
 • Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri hazırlamak ve uygulamak,
 • Proje konularında ulusal ve uluslar arası platformlarda araştırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak,